دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “کمک آموزشی”

تمریناتی جهت تقویت تمرکز

f124

تمرین ۱:در ذهن خود از یک تا صد را بر عکس بشمارید. (۱۰۰-۹۹-۹۸….)

تمرین ۲در ذهن خود از شماره صد، سه تا سه تا بشمرید و کم کنید. ( ۱۰۰- ۹۷ ۹۴ )

تمرین ۳: روزی نیم صفحه بدون نقطه بنویسید !

تمرین ۴: یک کلمه و یا یک طرح ساده را انتخاب کنید و آن را به مدت ۵ دقیقه در ذهن خود تکرار کنید. هنگامیکه توانستید بهتر و آسان تر تمرکز کنید. سعی کنید این کار را برای مدت ۱۰ دقیقه انجام دهید و بدون آنکه تمرکز حواس خود را از دست بدهید.

تمرین ۵: کتابی را انتخاب کنید، یک صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید. یک بار دیگر این کار را تکرار کنید تا مطمئن شوید که شمارش را درست انجام داده اید. در ابتدای کار با یک پاراگراف شروع کنید و هنگامیکه این تمرین برای شما آسان تر شد، تمام کلمات یک صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهنی و با حرکات چشم هایتان انجام دهید.

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.