دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

استانداردهای جدید آموزشی

به اطلاع همکاران محترم می رساند با توجه به تغییراتی که در محتوا و ساعات آموزشی استانداردها صورت گرفته ،ّاستانداردهای جدید آموزشی به اطلاع رسانده می شود دقت فرماییددر سال تحصیلی جدیدحتما از این استانداردها برای تدریس استفاده گردد. با تشکر

استاندارد کارمند اداری

استاندارد اتوماسیون اداری

استاندارد مسئول دفتر

استاندارد سرپرست دبیرخانه و بایگان

استاندارد مسئول سفارشات

استاندارد متصدی کاردکس و کنترل موجودی

استاندارد کاربر رایانه

پوسته Mission News توسط Compete Themes.