دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

روزهای حضور سرگروه در گروههای آموزشی استان

        

روز یکشنبه   ساعت     ۱۳ -۷ شماره تلفن گروههای آموزشی  استان  ۰۵۴۳۳۲۵۲۷۳۷   و ۰۵۴۳۳۲۵۲۷۳۴
روز سه شنبه ساعت     ۱۱-۷               ”                         ”                               “

                                        

پوسته Mission News توسط Compete Themes.