دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

انواع سئوالات چند گزینه ای

ا نواع سوالهاي چندگزينه اي :

سوالهاي چندگزينه اي داراي انواع مختلفي هستند كه تعدادي از معروفترين آنها به شرح زير است :

۱- تنهاگزينه درست:

اين نوع سوال ساده ترين نوع سئوالهاي چندگزينه اي است . دراين نوع سوال تنها يكي ازگزينه ها درست است وبقيه  گزينه ها كاملا غلط هستند.

۲- بهترين گزينه :

دراين نوع سوال , همه گزينه ها درست هستند , اما يكي ازآنها ازهمه درست تر يا بهتر است.

۳- منفي :

دراين نوع سوال تنه سوال به صورت منفي بيان مي شود وهمه گزينه ها بجزيكي ازآنها درست هستند.

قواعد تهيه سوالهاي چندگزينه اي:

قواعدي كه درزيربراي تهيه سوالهاي چندگزينه اي پيشنهاد مي شوند براين اساس  تدوين شده اند كه يك

سوال چندگزينه اي بايدآزمون شونده راباتكليفي كه هم مهم وهم كاملا براي اوقابل فهم است مواجه سازد.

هرسوال بايدطوري نوشته شود كه تنها به وسيله كساني كه هدف مورداندازه گيري (جواب سوال) را مي

دانند به درستي  پاسخ داده شودوكساني كه تسلط كامل برمطلب ندارند, نتوانند به آن پاسخ درست بدهند.

مهمترين اين قواعد عبارتنداز:

۱- هرسوال بايد يك موضوع مهم يا يك هدف آموزشي رااندازه بگيرد:

توضيح: براي نوشتن هرسوال اقدامات زير صورت گيرد.

*انوشتن يك جمله سوالي يا يك جمله ناتمام تنه سوال رابنويسيد.

*جواب سوال  يا بخش ناتمام جمله  رابه صورت پاسخ سوال بنويسيد.

*گزينه هاي انحرافي  رابه صورتي بنويسيد كه نظردانش آموزان نامطلع رابه خودجلب كند.

 

۲- بيشترازيك مسئله يا يك مطلب رادرهرسوال قرار ندهيد.

۳- سوالهاراكاملا روشن وواضح بنويسيد وازعبارات وكلمات قابل فهم آزمون شوندگان  استفاده كنيد.

۴- ازتكرار مطالب درگزينه هاخودداري كنيد.

۵- مطالب اصلي سوال رابه طوركامل درتنه سوال بنويسيد .

۶- همه گزينه هاي يك سوال بايدمتجانس وبه موضوع واحدي مربوط باشند.

۷- سوال راطوري بنويسيد كه پاسخ درست تنها پاسخ درست ياقطعا درست ترين پاسخ باشد.

۸- براي اندازه گيري فرآيندهاي پيچيده ذهني ازموقعيتهاي تازه استفاده كنيد:

توضيح:

مسائل وموقعيتهايي كه دركلاس وكتاب براي آموزش فعاليتهاي ذهني چون كاربستن , تركيب وازاين قبيل به كاررفته اند نمي توانند براي سنجش اين تواناييها درمتن سوالها مورداستفاده قرارگيرند. اگراين مطالب درسئوالها تكرارشوند, تنهادانش رامي سنجند. بنابراين, درطرح سئوالهايي  كه به منظورسنجش تواناييهاي بالاترازسطح دانش به كارمي روند ازموقعيتها ومثالهاي تازه كه بامثالهاي كتاب وموقعيتهاي به كاررفته دركلاس متفاوت هستند استفاده كنيد.

۹- گزينه هاي انحرافي راطوري  بنويسيد كه توجه آزمون شوندگان بي اطلاع ازموضوع سوال رابه خودجلب كنند.

۱۰- گزينه هاي هرسئوال را طوري بنويسيد كه ازنظردستوري وجمله بندي به نحودرست مكمل متن سئوال باشند.

۱۱- ازبه كاربردن اشاره هاي دستوري نامربوط وغيره خودداري كنيد.

۱۲-درسوالات منفي كلمات منفي رابرجسته جلوه دهيد يا زيرآنهاخط بكشيد.

۱۳- ازنوشتن سوالهايي كه درآنهامتن سوال  منفي وگزينه ها هم منفي هستند يعني منفي مضاعف  احتراز كنيد.

۱۴- تاحد امكان ازكاربرد عبارتهايي  مانند “همه آنچه دربالا گفته شد” “تمامي موارد فوق” وغيره  خودداري كنيد.

۱۵-ا زآوردن پاسخ هاي هرسه مورد بالا , هيچ كدام , دومورد الف وب , هيچ يك ازمواردبالا , خودداري  كنيد.

۱۶- سوالها رامستقل ازيكديگر بنويسيد.

۱۷- يك سوال  نبايد پاسخ سوال ديگرباشد.

۱۸- درطراحي سوالات به وا‍ ‍‍‍‍ژه ها , عبارات, ارقام, مسائل وجزئيات كم اهميت تاكيدننمائيد, بلكه

مطالب اصلي  سوالات   امتحاني, سنجش اهداف , تعيين شده دردرس موردنظرباشد.

۱۹- ازطرح سوالهاي گمراه كننده بپرهيزيد.هرسوال طوري تنظيم شود كه پاسخ آن براي دانش آموز مطلع مشخص ومعين باشد.

۲۰- دوگزينه متضاد راكه يكي ازآنها درست است به كارنبريد.

۲۱-طول گزينه درست رادرسوالهاي مختلف تغييردهيد.

توضيح:

گزينه درست نبايد درچندين سوال پشت سرهم ازسايرگزينه ها بلندتريا كوتاهترباشد, گاهي گزينه درست را بلندترازسايرگزينه ها, گاه كوتاهترازآنها واغلب هم طراز با آنها بنويسيد./

۲۲- محل گزينه درست رادرميان گزينه هاي انحرافي به طورتصادفي انتخاب كنيد.

۲۳-پ اسخهاي پيشنهادي رابه صورت ستوني بنويسيد نه رديفي.

۲۴- اگربين پاسخها يك نظم طبيعي وجودداشته باشد(الفبائي , عددي) بايدآن نظم رعايت شود.

۲۵- سوالهارابه زباني بنويسيد كه درحد درك وفهم آزمون شوندگان باشد.

۲۶- ازبه كاربردن جملات طولاني , كلمات غيرمصطلح ومبهم وضمايري كه مراجع آنهامشخص نيست پرهيزنمائيد.

۲۷-سوال بايد ازنظر آيين نگارش ورسم الخط واضح ومشخص باشدودرآن علائم دستوري ونقطه گذاري بطوردقيق رعايت شود.

۲۸-سوالات رابه مطالب حفظي محدود نكنيد.

۲۹-سوالات بايدازمحتواي مربوط به استاندارد آموزش مهارت يامتن كتاب تدريس شده طراحي شود وازپاورقي ها , مقدمه, حذفيات, بخش هاي مطالعه آزادو… سوال طرح نگردد.

۳۰- درسوالهايي كه تنه آنها جمله ناتمام است جاي خالي رادرقسمت آخرجمله قراردهيد.

۳۱- بارم كليدسوالات يكسان باشد.

 

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.