دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

محتواهای آموزشی مجازی

استاندارد  جدید مسئول سفارشات پایه دهم

استاندارد مسئول دفتر ارسالی از استان تهران

استاندارد مسئول دفتر ارسالی از استان خراسان شمالی

استاندارد کارمند اداری مبحث تضمین کیفیت مدرس خانم محمدی

استاندارد کارمند اداری فرمها و دفاتر اداری ۱ مدرس خانم محمدی

استاندارد مسئول دفتر جلسه اول ارسالی از استان فارس

استاندارد مسئول دفتر  جلسه دوم ارسالی از استان فارس

استاندارد مسئول سفارشات پایه دهم

استاندارد مسئول دفتر واحد کار ۲ جلسه اول ارسالی از استان خراسان شمالی

استاندارد مسئول دفتر واحد کار ۲ جلسه دوم ارسالی از استان خراسان شمالی

استاندارد مسئول دفتر پایه یازدهم فصل دوم ارسالی از استان خراسان شمالی

استاندارد مسئول دفتر پایه دهم مهارت دوم ارسالی از استان فارس

استاندارد مسئول دفتر پایه دهم مهارت اول فصل دوم جلسه سوم ارسالی از استان فارس

استانداردمسئول دفتر پایه دهم مهارت اول ادامه فصل دوم ارسالی از استان فارس

استاندارد تحصیلدار پایه دوازدهم ارسالی از استان هرمزگان

استاندارد مسئول دفتر پایه دهم فایل پنجم تدریس مهارت اول ارسالی از استان فارس

استاندارد مسئول دفتر پایه دهم فایل ششم تدریس مهارت اول ارسالی از استان فارس

استاندارد مسئول دفتر پایه دهم مهارت دوم  فصل جهار ارسالی از استان فارس

استاندارد مسئول دفتر پایه دهم مهارت دوم  فصل جهار بخش یک ارسالی از استان فارس

استاندارد مسئول دفتر پایه دهم مهارت دوم  فصل جهار بخش دو ارسالی از استان فارس

استاندارد مسئول دفتر پایه دهم مهارت دوم  فصل پنجم بخش دو ارسالی از استان فارس

استاندارد سرپرست دبیرخانه پایه دوازدهم فصل پنجم امور فنی دبیرخانه ارسالی از استان خراسان شمالی

استاندارد  کارمند اداری پایه دوازدهم فصل دو قانون کا ارسالی از استان خراسان شمالی

 استاندارد مهارت بایگان – فصل سوم-بخش ۱ ارسالی از استان فارس

 استاندارد مهارت بایگان – فصل سوم-بخش ۲ارسالی از استان فارس

استاندارد مسئول دفتر واحد کار سوم انجام مکاتبات اداری و گزارش نویسی  پایه دهم ارسالی از استان خراسان شمالی

استاندارد مسئول کاردکس فصل اوا  پایه دواردهم  ارسالی از استان خراسان شمالی

پوسته Mission News توسط Compete Themes.