دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی اموراداری کار دانش

(عنوان)

(عنوان)

(عنوان)

تغییر زمان آزمون مسابقات علمی کاربردی

                          قابل توجه همکاران گرامی

زمان برگزاری آزمون مرحله تئوری استانی مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش به ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹۸/۲/۱۱ تغییریافت

(عنوان)

پوسته Mission News توسط Compete Themes.